heteml

統計対象サイト:  inoues.net
最後の更新:  2009年 7月 01日 - 09:15
表示するレポート:  2009 年 6月

日別の統計

訪問回数: 5848ページ: 17686ヒット: 345858バイト: 11.67 Gb 訪問回数: 5155ページ: 17922ヒット: 341985バイト: 11.46 Gb 訪問回数: 5166ページ: 16045ヒット: 316792バイト: 10.73 Gb 訪問回数: 5062ページ: 15521ヒット: 311164バイト: 10.64 Gb 訪問回数: 5873ページ: 18511ヒット: 332890バイト: 11.11 Gb 訪問回数: 4181ページ: 11867ヒット: 259550バイト: 9.04 Gb 訪問回数: 4320ページ: 12425ヒット: 258361バイト: 9.10 Gb 訪問回数: 5218ページ: 16373ヒット: 336266バイト: 11.49 Gb 訪問回数: 5057ページ: 15773ヒット: 322295バイト: 10.83 Gb 訪問回数: 5024ページ: 15437ヒット: 323125バイト: 10.85 Gb 訪問回数: 4873ページ: 14528ヒット: 310684バイト: 10.46 Gb 訪問回数: 4725ページ: 14215ヒット: 298316バイト: 10.19 Gb 訪問回数: 4265ページ: 12068ヒット: 253795バイト: 8.73 Gb 訪問回数: 4247ページ: 12122ヒット: 256021バイト: 9.21 Gb 訪問回数: 5094ページ: 14407ヒット: 319680バイト: 10.87 Gb 訪問回数: 4742ページ: 13976ヒット: 306472バイト: 10.25 Gb 訪問回数: 4641ページ: 13813ヒット: 298818バイト: 10.11 Gb 訪問回数: 4481ページ: 13550ヒット: 297899バイト: 10.08 Gb 訪問回数: 4332ページ: 12826ヒット: 273410バイト: 9.39 Gb 訪問回数: 3410ページ: 9508ヒット: 198535バイト: 6.91 Gb 訪問回数: 3746ページ: 10432ヒット: 222128バイト: 7.93 Gb 訪問回数: 4515ページ: 13691ヒット: 291406バイト: 9.85 Gb 訪問回数: 4367ページ: 13156ヒット: 282363バイト: 9.80 Gb 訪問回数: 4611ページ: 13017ヒット: 279233バイト: 9.58 Gb 訪問回数: 4190ページ: 12794ヒット: 269298バイト: 9.03 Gb 訪問回数: 3999ページ: 12023ヒット: 251621バイト: 8.50 Gb 訪問回数: 3646ページ: 9848ヒット: 207807バイト: 7.15 Gb 訪問回数: 4025ページ: 10843ヒット: 240705バイト: 8.44 Gb 訪問回数: 4577ページ: 13020ヒット: 271743バイト: 9.13 Gb 訪問回数: 4509ページ: 13048ヒット: 272619バイト: 9.34 Gb 訪問回数: 4596.63ページ: 13681.50ヒット: 285027.97バイト: 9.73 Gb
01日 02日 03日 04日 05日 06日 07日 08日 09日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 平均

訪問回数 ページ ヒット バイト
2009年 6月 01日 5848 17686 345858 11.67 Gb
2009年 6月 02日 5155 17922 341985 11.46 Gb
2009年 6月 03日 5166 16045 316792 10.73 Gb
2009年 6月 04日 5062 15521 311164 10.64 Gb
2009年 6月 05日 5873 18511 332890 11.11 Gb
2009年 6月 06日 4181 11867 259550 9.04 Gb
2009年 6月 07日 4320 12425 258361 9.10 Gb
2009年 6月 08日 5218 16373 336266 11.49 Gb
2009年 6月 09日 5057 15773 322295 10.83 Gb
2009年 6月 10日 5024 15437 323125 10.85 Gb
2009年 6月 11日 4873 14528 310684 10.46 Gb
2009年 6月 12日 4725 14215 298316 10.19 Gb
2009年 6月 13日 4265 12068 253795 8.73 Gb
2009年 6月 14日 4247 12122 256021 9.21 Gb
2009年 6月 15日 5094 14407 319680 10.87 Gb
2009年 6月 16日 4742 13976 306472 10.25 Gb
2009年 6月 17日 4641 13813 298818 10.11 Gb
2009年 6月 18日 4481 13550 297899 10.08 Gb
2009年 6月 19日 4332 12826 273410 9.39 Gb
2009年 6月 20日 3410 9508 198535 6.91 Gb
2009年 6月 21日 3746 10432 222128 7.93 Gb
2009年 6月 22日 4515 13691 291406 9.85 Gb
2009年 6月 23日 4367 13156 282363 9.80 Gb
2009年 6月 24日 4611 13017 279233 9.58 Gb
2009年 6月 25日 4190 12794 269298 9.03 Gb
2009年 6月 26日 3999 12023 251621 8.50 Gb
2009年 6月 27日 3646 9848 207807 7.15 Gb
2009年 6月 28日 4025 10843 240705 8.44 Gb
2009年 6月 29日 4577 13020 271743 9.13 Gb
2009年 6月 30日 4509 13048 272619 9.34 Gb
平均 4596.63 13681.50 285027.97 9.73 Gb
合計 137899 410445 8550839 291.87 Gb

▲ ページの上へ戻る

曜日別

ページ: 11455.50ヒット: 244303.75バイト: 8.67 Gb ページ: 15035.40ヒット: 312990.60バイト: 10.60 Gb ページ: 14775ヒット: 305146.80バイト: 10.34 Gb ページ: 14578ヒット: 304492バイト: 10.32 Gb ページ: 14098.25ヒット: 297261.25バイト: 10.05 Gb ページ: 14393.75ヒット: 289059.25バイト: 9.80 Gb ページ: 10822.75ヒット: 229921.75バイト: 7.96 Gb
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

ページ ヒット バイト
日曜日 11455.50 244303.75 8.67 Gb
月曜日 15035.40 312990.60 10.60 Gb
火曜日 14775 305146.80 10.34 Gb
水曜日 14578 304492 10.32 Gb
木曜日 14098.25 297261.25 10.05 Gb
金曜日 14393.75 289059.25 9.80 Gb
土曜日 10822.75 229921.75 7.96 Gb

▲ ページの上へ戻る

時間帯

ページ: 12291ヒット: 259619バイト: 9.19 Gb ページ: 7537ヒット: 153021バイト: 5.33 Gb ページ: 5487ヒット: 99331バイト: 3.47 Gb ページ: 3517ヒット: 69207バイト: 2.41 Gb ページ: 2391ヒット: 44457バイト: 1.58 Gb ページ: 2813ヒット: 58860バイト: 2.09 Gb ページ: 4088ヒット: 83553バイト: 2.87 Gb ページ: 6715ヒット: 139497バイト: 4.92 Gb ページ: 11368ヒット: 244225バイト: 8.22 Gb ページ: 22695ヒット: 493708バイト: 16.10 Gb ページ: 24630ヒット: 523713バイト: 17.66 Gb ページ: 30388ヒット: 623431バイト: 20.66 Gb ページ: 26506ヒット: 515572バイト: 17.51 Gb ページ: 22752ヒット: 476554バイト: 16.27 Gb ページ: 29544ヒット: 614884バイト: 20.45 Gb ページ: 28103ヒット: 580640バイト: 19.74 Gb ページ: 25552ヒット: 520520バイト: 17.82 Gb ページ: 23018ヒット: 480592バイト: 16.85 Gb ページ: 19301ヒット: 408663バイト: 14.19 Gb ページ: 17333ヒット: 371679バイト: 12.88 Gb ページ: 20514ヒット: 446338バイト: 15.05 Gb ページ: 24000ヒット: 514827バイト: 17.70 Gb ページ: 22203ヒット: 461594バイト: 16.04 Gb ページ: 17699ヒット: 366354バイト: 12.88 Gb
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

時間帯 ページ ヒット バイト
00 12291 259619 9.19 Gb
01 7537 153021 5.33 Gb
02 5487 99331 3.47 Gb
03 3517 69207 2.41 Gb
04 2391 44457 1.58 Gb
05 2813 58860 2.09 Gb
06 4088 83553 2.87 Gb
07 6715 139497 4.92 Gb
08 11368 244225 8.22 Gb
09 22695 493708 16.10 Gb
10 24630 523713 17.66 Gb
11 30388 623431 20.66 Gb
12 26506 515572 17.51 Gb
13 22752 476554 16.27 Gb
14 29544 614884 20.45 Gb
15 28103 580640 19.74 Gb
16 25552 520520 17.82 Gb
17 23018 480592 16.85 Gb
18 19301 408663 14.19 Gb
19 17333 371679 12.88 Gb
20 20514 446338 15.05 Gb
21 24000 514827 17.70 Gb
22 22203 461594 16.04 Gb
23 17699 366354 12.88 Gb
▲ ページの上へ戻る

訪問者のドメイン/国名 (上位 10)    

  ドメイン/国名 ページ ヒット バイト  
不明 不明 ip 410445 8550839 291.87 Gb

  その他 0 0 0  
▲ ページの上へ戻る

ホスト名 (上位 30)    

IP アドレス ページ ヒット バイト 最後の訪問
210.150.25.80 1346 1354 34.44 Mb 2009年 6月 30日 - 23:15
210.150.25.84 1312 1324 17.18 Mb 2009年 6月 30日 - 23:15
61.126.88.206 1202 10588 282.35 Mb 2009年 6月 30日 - 16:16
61.192.201.50 1133 1133 10.31 Mb 2009年 6月 29日 - 20:52
114.151.122.191 1096 29538 865.11 Mb 2009年 6月 30日 - 16:51
125.206.247.30 1039 20706 467.26 Mb 2009年 6月 30日 - 21:32
122.20.255.103 991 21578 443.25 Mb 2009年 6月 30日 - 13:04
119.63.193.102 990 990 5.97 Mb 2009年 6月 30日 - 09:52
61.214.242.253 939 29578 203.04 Mb 2009年 6月 30日 - 18:45
211.125.177.12 922 17944 519.28 Mb 2009年 6月 30日 - 21:45
60.43.59.132 903 25010 862.23 Mb 2009年 6月 30日 - 15:09
210.150.25.85 785 785 15.98 Mb 2009年 6月 30日 - 12:12
210.150.25.86 758 764 6.49 Mb 2009年 6月 30日 - 15:01
210.150.25.87 701 704 8.06 Mb 2009年 6月 30日 - 23:14
119.150.147.19 663 1562 8.61 Mb 2009年 6月 11日 - 18:56
219.127.251.137 627 4796 161.78 Mb 2009年 6月 30日 - 14:23
211.19.24.167 621 15898 496.40 Mb 2009年 6月 30日 - 11:18
218.223.36.129 583 15504 505.94 Mb 2009年 6月 26日 - 14:12
66.249.85.131 557 15814 667.00 Mb 2009年 6月 30日 - 12:47
202.221.129.10 556 7796 257.72 Mb 2009年 6月 30日 - 17:16
74.125.74.210 542 15688 697.87 Mb 2009年 6月 23日 - 04:10
211.131.11.60 504 12550 414.71 Mb 2009年 6月 09日 - 20:24
219.169.253.17 482 9840 291.49 Mb 2009年 6月 26日 - 11:10
220.194.55.45 473 473 1.40 Mb 2009年 6月 30日 - 21:54
222.159.43.136 462 6984 265.47 Mb 2009年 6月 26日 - 13:19
210.227.0.250 451 12030 275.90 Mb 2009年 6月 30日 - 13:48
210.230.190.198 447 2989 104.19 Mb 2009年 6月 23日 - 12:55
122.23.222.124 415 5616 165.11 Mb 2009年 6月 30日 - 22:34
60.37.132.194 412 7497 269.57 Mb 2009年 6月 05日 - 12:05
222.9.223.235 402 6714 276.76 Mb 2009年 6月 06日 - 18:53
その他 388131 8247092 283.47 Gb  
▲ ページの上へ戻る

ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10)

52 種類のロボット* ヒット バイト 最後の訪問
Googlebot 84015 313.26 Mb 2009年 6月 30日 - 23:58
Unknown robot (identified by 'spider') 49816 1.31 Gb 2009年 6月 30日 - 23:46
Java (Often spam bot) 40450 198.90 Mb 2009年 6月 30日 - 23:48
Ask 26895 954.85 Mb 2009年 6月 30日 - 23:35
Yahoo Slurp 18842 122.11 Mb 2009年 6月 30日 - 23:50
MSNBot 10841 26.06 Mb 2009年 6月 30日 - 23:55
MSNBot-media 10316 441.54 Mb 2009年 6月 30日 - 23:39
Unknown robot (identified by 'crawl') 6406 39.30 Mb 2009年 6月 30日 - 22:56
Unknown robot (identified by 'robot') 5152 128.19 Mb 2009年 6月 30日 - 21:46
BaiDuSpider 3207 5.79 Mb 2009年 6月 30日 - 23:50
その他 9461 199.42 Mb  
▲ ページの上へ戻る
 

滞在時間

訪問回数: 137899 - 平均: 207 s 訪問回数 割合
0s-30s 112788 81.7 %
30s-2mn 4962 3.5 %
2mn-5mn 4359 3.1 %
5mn-15mn 6140 4.4 %
15mn-30mn 4145 3 %
30mn-1h 3821 2.7 %
1h+ 1684 1.2 %
▲ ページの上へ戻る

ファイルの種類

ファイルの種類 ヒット 割合 バイト 割合
jpg イメージファイル 7169338 83.8 % 273.64 Gb 93.7 %
gif イメージファイル 957877 11.2 % 10.91 Gb 3.7 %
html 静的なHTMLもしくはXMLファイル 230565 2.6 % 1.67 Gb 0.5 %
mid   175905 2 % 3.10 Gb 1 %
js Javaスクリプトファイル 8747 0.1 % 11.94 Mb 0 %
class   3994 0 % 20.52 Mb 0 %
htm 静的なHTMLもしくはXMLファイル 1688 0 % 9.47 Mb 0 %
mp3 オーディオクリップ 1125 0 % 764.40 Mb 0.2 %
mpg ビデオクリップ 793 0 % 1.71 Gb 0.5 %
png イメージファイル 314 0 % 1.61 Mb 0 %
wav オーディオクリップ 299 0 % 20.90 Mb 0 %
jpeg イメージファイル 70 0 % 660.75 Kb 0 %
css CSS(Cascading Style Sheet)ファイル 52 0 % 16.48 Kb 0 %
不明 43 0 % 0 0 %
ram   25 0 % 1.44 Kb 0 %
au   2 0 % 6.06 Kb 0 %
swf Macromedia Flashアニメーション 2 0 % 38.73 Mb 0 %
▲ ページの上へ戻る

ページ数/URL (上位 30)    

2161 種類のページ アクセス 平均サイズ 最初に閲覧 最後に閲覧  
/ 10715 7.39 Kb 5407 1415


/music/end_of_the_world.mid 10197 25.13 Kb 254 6207


/music/ATASTE.MID 7162 16.69 Kb 141 5074


/music/imagine.mid 7047 8.56 Kb 156 5068


/music/tenno_snd.mid 6430 2.73 Kb 293 3573


/club/aidu_byakkotai.html 6040 10.47 Kb 3354 839


/music/anna.mid 5922 42.88 Kb 124 4357


/music/mrmoon.mid 5243 29.93 Kb 74 3024


/music/pennyln.mid 4836 22.28 Kb 84 2834


/music/okann.mid 4296 1.57 Kb 108 2513


/club/okunoin.html 4073 9.09 Kb 3699 711


/music/across.mid 4018 10.03 Kb 57 2585


/music/heypola.mid 3873 18.75 Kb 61 1573


/music/foolhill.mid 3666 29.24 Kb 87 2359


/music/lonely.mid 3623 19.10 Kb 151 2488


/music/aoba.mid 3447 9.94 Kb 27 3044


/club/hashibaka.html 3420 7.48 Kb 2868 569


/music/microyoru.mid 3383 4.74 Kb 77 1383


/music/boxer.mid 3349 38.29 Kb 55 2019


/music/moonriver.mid 3094 14.84 Kb 42 1529


/music/unchain1.mid 2983 17.19 Kb 60 1361


/club/aidu_bukeyasiki.html 2859 4.00 Kb 1406 285


/music/babyits.mid 2623 18.21 Kb 54 1756


/tenno/shoumu_tenno.html 2586 5.74 Kb 1387 256


/tenno/tenno_meguri.html 2550 10.63 Kb 804 225


/music/neverfalling.mid 2465 9.31 Kb 51 1654


/tenno/ise_jingu.html 2307 14.51 Kb 2127 953


/music/lngawrd.mid 2232 19.30 Kb 23 475


/mystery/3shu_jingi.html 2200 10.06 Kb 1804 454


/music/ELEANOR1.MID 2198 11.87 Kb 62 1422


その他 281608 19.93 Kb 113002 75894  
▲ ページの上へ戻る

OS (上位 10)   -  

  OS ヒット 割合
Windows 7876959 92.1 %
不明 388076 4.5 %
Macintosh 273814 3.2 %
Linux 10282 0.1 %
Sony PlayStation Portable 1367 0 %
BSD 169 0 %
Sun Solaris 94 0 %
Unknown Unix system 39 0 %
RISC OS 34 0 %
Symbian OS 4 0 %
  その他/td> 1 0 %
▲ ページの上へ戻る

ブラウザ (上位 10)  

  ブラウザ 自動巡回? ヒット 割合
MS Internet Explorer No 7441446 87 %
Firefox No 340211 3.9 %
Safari No 258811 3 %
au by KDDI (HTML Compatible) No 220444 2.5 %
Sleipnir No 62877 0.7 %
Docomo i-mode No 52547 0.6 %
Mozilla No 42392 0.4 %
Opera No 38485 0.4 %
Netscape No 28525 0.3 %
不明 ? 23361 0.2 %
  その他   41740 0.4 %
▲ ページの上へ戻る

このサイトへの接続元

接続元 ページ 割合 ヒット 割合
直接URLを入力/お気に入りからのアクセス 45109 10.9 % 462187 5.4 %
ニュースグループからのリンク * * * *
検索エンジンからのリンク -
- Yahoo! 85168 92734
- Google Japan 27846 28649
- Goo 4643 80961
- Google 4348 4369
- Biglobe 1699 1699
- Nifty 1208 1321
- Unknown search engines 659 856
- Excite 575 603
- Google (Images) 484 723
- Infoseek 234 237
- その他 281 1296
127145 30.9 % 213448 2.4 %
外部ページからのリンク(検索エンジンを除くWebサイト) -
- http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ 4133 4133
- http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php 2839 2839
- http://www.bing.com/search 2549 2549
- http://ja.wikipedia.org/wiki/邪馬台国 942 942
- http://www.bing.com/spresults.aspx 171 171
- http://202.108.23.172/index.html 137 137
- http://www.je06.nl/ 133 133
- http://www.bing.com/images/search 121 152
- http://ja.wikipedia.org/wiki/楼蘭の美女 110 110
- http://www.so-net.ne.jp/search/web/ 109 109
- その他 2885 23181
14129 3.4 % 34456 0.4 %
内部ページからのリンク(同一サイト内の他のページ) 224026 54.5 % 7839936 91.6 %
不明な接続元 36 0 % 812 0 %
▲ ページの上へ戻る

検索文 (上位 10)

33643 種類の検索文 検索回数 割合
邪馬台国 2396 2 %
高野山 奥の院 1854 1.5 %
箸墓古墳 1724 1.4 %
白虎隊 1674 1.4 %
会津武家屋敷 1259 1 %
青葉城 1124 0.9 %
聖武天皇 967 0.8 %
邪馬台国 卑弥呼 895 0.7 %
三種の神器 776 0.6 %
ストーンヘンジ 704 0.5 %
上記以外の検索文 106058 88.8 %
▲ ページの上へ戻る

検索語 (上位 10)

31942 種類の検索後 検索回数 割合
邪馬台国 4466 3 %
白虎隊 2856 1.9 %
奥の院 2348 1.6 %
高野山 2166 1.4 %
卑弥呼 2058 1.4 %
箸墓古墳 2018 1.3 %
聖武天皇 1489 1 %
会津武家屋敷 1407 0.9 %
青葉城 1297 0.8 %
三種の神器 1014 0.6 %
上記以外の検索語 124113 85.4 %
▲ ページの上へ戻る

その他の情報

その他の情報    
お気に入りへの追加(参照値) 57591 / 83732 訪問者 68.7 %

200/304以外のHTTPステータスコード

200/304以外のHTTPステータスコード* ヒット 割合 バイト
404 Document Not Found 47531 75.3 % 75.84 Mb
206 Partial Content 15096 23.9 % 1.62 Gb
403 Forbidden 352 0.5 % 545.59 Kb
301 Moved permanently (redirect) 57 0 % 12.51 Kb
405 Method not allowed 50 0 % 11.36 Kb
416 Requested range not valid 11 0 % 3.37 Kb
Advanced Web Statistics 6.6 (build 1.887) - Created by awstats (plugins: hashfiles)

▲ ページの上へ戻る